StratKIT

Keskkonnahoidlikud riigihanked avaliku sektori toitlustuse ja ringmajanduse näitel - mis, miks ja kuidas edasi?

Seminaril antakse ülevaade keskkonnahoidlike riigihangete rakendamise viimase aja arengutest ning edasistest plaanidest Eestis. Seminar keskendub keskkonnahoidlike riigihangete tutvustamisele läbi kahe temaatilise rahvusvahelise projekti.

Avalik sektor on väga suur tarbija. Eestis moodustab avaliku sektori kogutarbimine Eesti sisemajanduse koguproduktist ligikaudu 14-16 protsenti. Arvestades, et riik tarbib suurema osa maksumaksja rahast, tuleb seda
teha vastutustundlikult ja jätkusuutlikult ning kogu ühiskonna huve arvestades. Euroopa Liidu sh ka Eesti kogemus kinnitab, et keskkonnahoidlikud hanked suudavad oluliselt mõjutada turul pakutavaid tooteid/teenuseid, mille tulemusena muudavad ettevõtted oma tootmise, tooted ja/või teenused keskkonnahoidlikumaks. Selliste toodete valmistamisel kasutatakse tavaliselt loodusvarasid võimalikult tõhusalt ja saastatakse vähe ning toodetel on minimaalne mõju keskkonnale nii kasutusajal kui ka kasutusest kõrvaldamisel. Keskkonnahoidlike riigihangetega soodustatakse nii keskkonnahoidlikku tootearendust ja uuenduslikkust kui panustatakse oluliselt ka meie elukeskkonna ja tervise parendamisse. Peale selle aitavad sellised hanked kokku hoida riigi- ja kohalike omavalitsuste raha.

Keda seminarile ootame?

Ürituse sihtrühm on riigiasutused ja kohalikud omavalitsused (otsusetegijad, hankespetsialistid ja teiste asjakohaste ametite esindajad).

Seminari töökeel: eesti keel
Seminari maksumus: seminar on tasuta
Registreerimine: Registreerimise tähtaeg on 11. september
Seminar toimub: Roosikrantsi 4B, Tallinn

Programm

10:30-11:00 Kogunemine – registreerimine ja hommikukohv

11:00-11:10 Avasõnad

Keskkonnahoidlikud riigihanked Eestis, SEI Tallinna esindaja

11:10-11:30 Keskkonnahoidlike riigihangete rakendamine Eestis – viimase aja arengud ja edasised plaanid

Keskkonnaministeeriumi esindaja

11:30-11:45 Keskkonnahoidlike riigihangete koolitused

Avaliku sektori toitlustushanked, Balti Keskkonnafoorumi (BEF) esindaja

11:45-12:00 Ülevaade StratKit projektist – Innovatiivsed strateegiad avaliku sektori toitlustuses: jätkusuutlikud riigihanked Läänemere piirkonnas

SEI Tallinna esindaja

12:00-12:30 Keskkonnahoidlike riigihangete põhimõtete rakendamine Euroopa Liidu toidu ja toitlustuse hangetes

SEI Tallinna esindaja

12:00-13:10 Lõuna

13:10-13:40 Koolide ja lasteaedade toitlustushanked Eestis – ülevaade, probleemid ja väljakutsed

Baltic Restaurants esindaja

13:40-14:00 Koolide ja lasteaedade toitlustushanked Tallinna linnas

Tallinna linna esindaja

14:00-14:20 Arutelu

14:20-14:35 Kohvipaus

Avaliku sektori ringhanked

14:35-14:45 Ülevaade CircPro projektist – nutikate ringhangete rakendamine Euroopas

14:45-15:00 Mis on ringhanked ja kuidas ringmajanduse

14:45-15:00 Mis on ringhanked ja kuidas ringmajanduse põhimõtteid kasutada riigihangetes

SEI Tallinna esindaja

15:00-15:30 Ülevaade Euroopa ja Eesti parimatest praktikatest

SEI Tallinna esindaja

15:30-16:00 Arutelu

16:00-16:20 Päeva kokkuvõte

 

StratKIT

Avalik sektor püüab suurendada oma võimet tegutseda innovatiivse tõukejõuna, et teha koostööd väikeste ja keskmiste ettevõtetega ning edendada kohalikku ja piirkondlikku majanduselu. Siiski on siiani olnud areng keskkonnahoidlike hangete vallas pigem tagasihoidlik.

Takistavateks teguriteks on enamasti olnud vähene toetus jätkusuutlikkuse põhimõtetele, sobivate näidete ja parimate praktikate puudumine, millest õppida, vähene pädevus 2014. aasta Euroopa Liidu riigihankedirektiivi rakendamisel ja vähearenenud mahepõllumajanduse turg.

StratKITi eesmärk on edendada jätkusuutlike toitlustusteenuste kasutamist Läänemere piirkonnas järgmiste tegevuste kaudu:

Hetkeolukorra kaardistamine. Projekt toob kokku Läänemere piirkonna avaliku ja toitlustussektori spetsialistid, et suhteid luua, kogemusi vahetada ja saada inspiratsiooni valdkonnas asetleidvatest arengutest. StratKIT kogub kokku info valdkonna hetkeolukorrast projektiriikides ja annab ülevaate praegustest arengutest, tuues välja nii probleemid kui ka head näited.

Erinevate arenguvõimaluste ning hanke- ja toitlustusmudelite analüüs, et välja tuua, kuidas on võimalik saavutada strateegilist edu jätkusuutlikkuse suurendamisel. Projekt hõlmab ka mitmeid üritusi, kus vahetatakse teadmisi jätkusuutlike toitlustushangete vallas ja esitletakse uuenduslikke lähenemisviise huvirühmadele Läänemere piirkonnas, kaasates ametnikud, hankijad ja toitlustusettevõtted.

Projekti jooksul koostatakse lihtsasti kasutatav abivahend/juhend toitlustusteenuse hankijatele ja muudele valdkonna spetsialistidele, mis aitab jätkusuutlikke toitlustushankeid paremini läbi viia, sh annab juhiseid, milliseid jätkusuutlikkuse kriteeriume ja kuidas toitlustushangetes kasutada. Abivahendit katsetatakse kõigis partnerriikides.

Jätkusuutlike hangete ja toitlustusteenuste valdkonna saavutatud edusammude/lähenemisviiside ühtlustamine Läänemere piirkonnas, et tugevdada seeläbi strateegilisi jõupingutusi jätkusuutlike valikute suunas riigiasutustes ja ettevõtetes. Need saavutused toovad Läänemere piirkonna otsusetegijaid üksteisele lähemale, avaldavad positiivset mõju avalike teenuste ühiskondlikule tunnustamisele ning annavad tugeva sõnumi turule.

StratKIT projekti partnerid Eestis:

Tallinna linn

Baltic Restaurants Estonia (Daily kaubamärk)

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus (ERKAS)

 

Täpsemat infot antud projekti kohta siit